உங்கள் பெயருடன் இணைந்து ஆன்லைனில் புகழ் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் உருவாக்குங்கள்

Category:
Share Greeting Card

An unique URL to share will be created for you...

Description

  1. இந்த பொங்கல் திருநாளத்தில், உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்! வெற்றிக் கொண்ட ஆரோக்கியம் மற்றும் சிருத்தியின்பம் உங்கள் வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் வருகையை அழித்து விடுகின்றன.
  2. இந்த புகழ் பொங்கல் திருவிழாவில், இனிய இருக்கும் நேரத்தில் உங்கள் குடும்பத்துக்கு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்! குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கும் இந்த திருநாளம் குடும்ப உறவுகளை அஞ்சலி செய்து, விரும்பத் திருப்தியாக இருக்கட்டும்.
  3. இந்த பொங்கல் திருநாளத்தில், வெற்றியின் புகழ் உங்கள் வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் நாளையில் உங்கள் குடும்பத்துக்கு அந்தச் சிறந்த நிலையை தருவது போல் இருக்கட்டும்.
  4. இந்த பொங்கல் திருநாளத்தில், இந்த புகழ் பொங்கல் உங்கள் குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் நாளாக இருக்கும். இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!
  5. இந்த பொங்கல் திருநாளத்தில், உங்கள் குடும்பத்திற்கு இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்! புகழும், ஆரோக்கியமும் உங்களுக்கு பொங்கல் திருநாளம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
  6. இந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்! இந்த திருநாளத்தில் உங்கள் குழந்தைகளுடன் அனுகரனமாக இருக்க, இனிய கொண்டானி உருவாக்க, கொங்குமணி விழா மற்றும் பொங்கல் விழாவில் அழைக்கின்றேன்!
  7. இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்! இந்த அருமையான திருநாளத்தில், உங்கள் குடும்பத்துடன் பொங்கல் விழாவை அழைக்கிறேன். இனிய கொண்டானி மற்றும் உழைந்து விளக்குகளுடன் உங்கள் வாழ்க்கையை வெளியில் பாராட்டுவோம்!
  8. இனிய பொங்கல் திருநாள நல்வாழ்த்துக்கள்! இந்த நேரத்தில், புதிய முறையில் வந்து நினைவுகளை பூக்குவது அதிகமாக இருக்கும். இனிய பொங்கல் உன்னை வரவேற்போகும்!
  9. இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்! இந்த சிறந்த திருநாளத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையை புதிய கொண்டானி மற்றும் உழைந்து விளக்குகளுடன் நிறைவேற்றுவோம்!
  10. இந்த பொங்கல் திருநாளத்தில், இனிய நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்! உங்கள் குடும்பத்துடன் இருந்து இந்த அருமையான நாளை மகிழுங்கள்.