ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ

Category:
Share Greeting Card

An unique URL to share will be created for you...

Description

 1. ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਤ ਭੁੱਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!
 2. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭੰਗੜੜ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ! ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
 3. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
 4. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਬੋਨਫਾਯਰ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
 5. ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ!
 6. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ! ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ।
 7. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ! ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ।
 8. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ! ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਹਵਾਰ ਮਨਾਉ।
 9. ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪਰਵ ਆਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ! ਰੰਗੀਲੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ!
 10. ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ! ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੱਡਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋ!
 11. ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ!